תקנון בית הספר
תש"פ

תקנון בית הספר נועד להסדיר את מערכתהיחסים בבית הספר ואת הפעילותבמסגרתו לתועלת קהילת בית הספר.
הוא נועד להדריך את התלמידים, המורים וההורים,לגבי נוהגי המוסד, ובהיותו מסמך של מוסד בחברהדמוקרטית הוא כולל חובות וזכויות.הסעיפים בתקנון מעוגנים בחוקים ובתקנות של מערכתהחינוך, ומחייבים את התלמידים, המורים וההורים.
בקשה לשינוי בתקנון תועלה לדיון רק באמצעות פנייה מסודרת בכתב לגופים המייצגים: מועצת התלמידים, ועד המורים, ועד הורים.
 
 
א. הופעה ותלבושת בית הספר
תלמידי תיכון 'רבין' יגיעו לביה"ס בהופעה מכובדת,ההולמת הגעה למוסד חינוכי:
א. יש להופיע לביה"ס בחולצת בית ספר לא גזורה ולא קרועה, החולצה צריכה לכסות את כל חלק הגוף העליון – מקו החגורה ומעלה ללא בטן חשופה וללא כתפיים חשופות. אורך המכנס בקיץ חייב להגיע עד הברך. מכנסיים קצרים או חצאיות קצרות יגיעו לפחות עד הברכיים ולא קצר מכך, ללא ירכיים חשופות.
ב. נעליים סגורות או סנדלים ללא עקב, הנעל צריכה להיות בטיחותית ולאפשר ריצה קלה בעת הצורך (לא כפכפים או נעלי אצבע למיניהם).
ג. אין להגיע לבית הספר באיפור כבד.
 
תלבושת קיץ
תלבושת חורף
תלבושת לחינוך גופני
 
א. חולצת טריקו עם סמל בית הספר מודפס בצד שמאל.
 
ב. כל תלמיד חייב לרכוש חולצת בי"ס לבנה עם סמל ביה"ס לטקסים (קיץ וחורף)
 
א. סווטשירט עם סמל בית הספר.
 
ב. ניתן ללבוש מעיל, רק כאשר מתחתיו נלבש סווטשירט או חולצה עם סמל בית הספר (לא חולצה קצרה).
 
 
א. חולצת בית הספר
 
 
ב. מכנסי ספורט ונעלי
    התעמלות.
 
 
 
יש להופיע בתלבושת בית ספר גם ביציאה לסיורים לימודיים ולכנסים לימודיים
 
כללים אלו תקפים בכיתות, במסדרונות ובחצר ביה"ס. הם תקפים גם לגבי תגבורים המתקיימים במהלך החופשות, לגבי בחינות המתכונת ובחינות הבגרות המתקיימות במהלך חופשת הקיץ.
ב. נוכחות וביקור סדיר
איחורים:
1. הגעה לביה"ס בבוקר לאחר הצילצול או כניסה לכיתה לאחר המורה יגרמו לרישום איחור במשו"ב .
2. איחור מעל 10 דקות ייחשב ויירשם כהיעדרות, גם אם המורה מאפשר לתלמיד להיכנס לכיתה.
 
היעדרויות:
עפ"י חוזר מנכ"ל, נוכחות סדירה היא חלק מן הלמידה, ולכן משוקללות ההיעדרויות של התלמיד בכל מקצוע בחישוב ציוניו.
החל משנה"ל תשע"ב מונהגת בבית הספר שיטת המנות.
להלן פירוט השיטה: המנה הינה לפי שלישים, והיא שווה למספר השעות השבועיות שבהן המקצוע נלמד. לדוגמא: מקצוע ספרות נלמד 3 שעות שבועיות – מנה = 3 שעות.
*כל מורה רושם במשו"ב וסופר את היעדרויותיו של כל תלמיד במהלך השליש. בתום השליש יושפע ציונו של התלמיד ממספר שעות ההיעדרות שלו בהתאם לטבלה. לדוגמא: תלמיד הנעדר מעל שתי מנות במקצוע מסוים, יופחתו 5 נקודות מציונו במקצוע.
 
 
 
 
 
מס' ש"ש שבהם נלמד המקצוע
ללא שינוי בציון
הורדה של 5 נק' בציון המקצוע
הורדה של 7 נק' בציון המקצוע
הורדה של
9 נק' בציון המקצוע
 
 
אחוז ההיעדרויות מסה"כ השעות הנלמדות בכל מקצוע
באחוזים ממספר השיעורים בכל מחצית
7%-15%
16%-20%
21%-25%
26%-30%
 
תלמיד הנעדר מעל 5 מנות במקצוע, דהיינו מעל 30% במקצוע מסוים, ציונו במקצוע הינו 0, ללא קשר להישגיו במקצוע זה.
ההיעדרויות הבאות מאושרות ואינן נחשבות במניין המנות/ מוצדקות בתוכנת המשו"ב:
א. היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים. היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה (סבא, סבתא, דוד וכו') – יום אחד.
ב. היעדרות בשל שמחה מדרגה ראשונה- יום אחד.
ג. היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון).
ד. היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד'- בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית הספר.
ה. היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר.
ו. היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני ומבחנים מעשיים בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת).
ז. היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים).
ח. היעדרות מחלה מעל 4 ימים מגובה באישור רפואי.
ט. היעדרות משיעור בשל שיחה דחופה עם היועצת או שיחה דחופה עם רכזת השכבה לא    תחשבנה במניין ההיעדרויות, אם מצורף אישור מן היועצת/רכזת ובתיאום עם המורה  המלמד. שיחות אלה יש להשתדל לקיים בהפסקה או בתום יום הלימודים.
באחריות התלמיד והוריו לבדוק את שיעור ההיעדרות שלו בכל מקצוע. לא תישלח על כך הודעה נפרדת.
על התלמיד הנעדר משיעורים בבית הספר להשלים את החומר הלימודי שהחסיר ולהראות למורה המקצועי. אם נעדר מפעילות חברתית מטעם ביה"ס עליו להכין עבודה בנושא ולהגיש למחנך הכיתה.
מספר רב של היעדרויות גורר ירידה בציון ההתנהגות של התלמיד ורישום הערה מתאימה בתעודה.
נוהל טיפול בהיעדרויות:
* פעם ראשונה- שיחה עם התלמיד ועדכון במשו"ב
* פעם שנייה- יידוע ההורים, עדכון המשו"ב והערת מעקב ויידוע המחנך
* פעם שלישית- זימון ההורים לשיחה עם המחנכ/ת
* בהמשך - ביקור בית מחנכת+ קבסי"ת + יועצת, ועירוב גורמי חוץ (מפקת ממונה רשותית) על פי חומרת הבעייה.
* הנוהל קביל גם לגבי היעדרויות בלתי רצופות.
* הצדקת היעדרות של ימים מלאים תעשה ע"י מחנכ/ת הכיתה, וזאת רק על סמך ההיעדרויות המאושרות בחוזר מנכ"ל בפסקה הקודמת.
* לא יתקבלו אישורים לאחר יותר משבוע מיום ההיעדרות, ובתנאי שהומצא אישור רלוונטי.
* היעדרות ממבחן או מפעילות חברתית, דינה כהיעדרות משיעור.
ג. התנהגות במהלך יום הלימודים  
מתוך מגמה לשמור על אוירה נעימה בבית הספר ועל אקלים חיובי, יעשו התלמידים והמורים מאמצים למניעת פגיעה כל שהיא בכבודו של הזולת וימנעו מעימותים מיותרים.
יש להתנהג באופן נאות עפ"י הכללים הנהוגים בביה"ס ולהישמע להוראות הצוות החינוכי, גם אם ההוראות ניתנות ע"י מורה שאינו מלמד את התלמידים ישירות.
הכללים הללו תקפים בביה"ס ובכל פעילות חינוכית חברתית מטעם ביה"ס.
א. הלימודים בביה"ס ייערכו עפ"י מערכת שיעורים קבועה. אם המורה לא הופיע תוך חמש דקות מתחילת השיעור, יפנה תלמיד תורן למזכירות השכבה. הנהלת ביה"ס תדאג, במידת האפשר, למילוי מקום של מורה חסר. לכן, גם אם ידוע מראש על היעדרות של מורה, יש להביא את כל מקצועות הלימוד עפ"י מערכת השעות.
ב. התלמידים ישמרו על סביבתם נקייה בכיתה, במסדרונות ביה"ס והחצרות. תלמידים יידרשו לנקות את סביבתם וימלאו אחר הוראות המורים והעובדים של ביה"ס. אין להתחיל שיעור בכיתה שאינה מסודרת ונקייה.
ג. על התלמיד להגיע לשיעור מוכן, כלומר, יש להביא את כל הציוד הנדרש לכל שיעור במערכת ולהכין מראש את שיעורי הבית הניתנים בכל מקצוע.
אי הבאת ציוד ואי הכנת שיעורי בית גוררות רישום במשו"ב ואף הורדה בציון בתעודה.
ד. יש לשהות במהלך כל השיעור בכיתה. כל יציאה משיעור לפגישה עם היועצת/מחנכת/רכזת שכבה תיעשה רק באישורן באמצעות מכתב ובתיאום עם המורה המלמד.
חל איסור לשוטט בביה"ס במהלך שיעור. תלמיד שיימצא משוטט בשטח ביה"ס בזמן שיעור יישלח הביתה, והוריו יוזמנו לשיחה בביה"ס.
ה. תוכניתהשיעוריםהפרטנייםבמסגרתרפורמת "אופק חדש" מזמנתמפגשתגבורשבועיביןמורהלקבוצהקטנה שלתלמידיםבלמידהבמקצועמסוים.המפגשיוצרתנאיםנוחיםלקידוםדיאלוגמתמידביןהמורהלתלמיד ומאפשרהוראהאישית, התקדמותבצרכיםהייחודייםשלכלתלמידוקידוםהישגיםלימודיים.
השיעוריםהפרטניים הםשיעוריחובהומהויםחלקמתוכניתהלימודיםהביתספרית. התנהלותהתלמידבשיעוריםהפרטנייםעפ"יחובות התלמידבתקנון. הערכתהישגיהתלמיד/הבמקצועתתבססעלהישגיובשיעוריםבכיתהועלהישגיווהתנהלותו (תלמידאות) בשיעוריםהפרטניים.שיבוץהתלמידיםלשיעוריםהפרטנייםבהמלצתהמורההמקצועיורכזהמקצוע. שיבוץהשעההפרטניתיימסרלתלמידבתחילתהשנהובסיוםכלשליש.
ו. תלמידי הכיתה והמורים יקפידו על תרבות דיבור, סבלנות וסובלנות וכבוד זה כלפי זה. ביה"ס יקיים פעילות הסברה ומניעה בנושא האלימות ויוקיע כל מעשה אלימות פיזית או מילולית.
ז. יש לשמור על רכוש הזולת ועל רכוש ביה"ס. במקרה של חבלה ברכוש יחוייב הפוגע לממן את תיקון הנזק. במקרה שאין יודעים את זהותו של הפוגע, אך ידוע שהוא תלמיד הכיתה, ימומן התיקון על ידי כל תלמידי הכיתה.
ח. אלימות מילולית ופיזית אסורה בהחלט במהלך השיעורים ובהפסקות. כל מעורבות במקרה של אלימות (פיזית או מילולית) תגרום להשעיית התלמידים המעורבים מלימודים ולהמשך טיפול חינוכי לאחר ההשעיה. בית הספר מחוייב לנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותו, ובכלל זה פנייה למשטרה. כל מקרה של אירוע חריג ידווח מיידית להורים, לגורמי החינוך ולמשטרה. האירוע יטופל בהתאם להחלטת הנהלת ביה"ס.
ט. אין לבצע מעשים שיש בהם סיכון עצמי או סיכון לחברת התלמידים, המורים והעובדים, כגון קפיצה מעבר לגדרות בית הספר, טיפוס על גג, על מעקה, זריקת נפצים, ביצים, מים ועוד
י. חל איסור מוחלט לעשן בשטח ביה"ס ו/או בפעילויות בית ספריות המתקיימות מחוץ לשטח ביה"ס. חל איסור מוחלט על שתיית משקאות אלכוהוליים בשטח בית הספר ובפעילויות מטעם בית הספר.
תלמיד הנתפס מעשן/ שותה אלכוהול או משקאות אנרגיה בתחומי ביה"ס או בפעילויות חוץ, יושעה מיום לימודים, תירשם לו הפרעה, יורד ציון ההתנהגות שלו ויזומן עם הוריו לשיחת בירור. חל איסור חמור על שימוש בסיגריה אלקטרונית מכל סוג שהוא.
י. כל שימוש בטכנולוגיה אישית במהלך שיעור אסורה בהחלט: אין לצלם במהלך השיעור.
יא. הטלפונים הניידים יהיו כבויים בתוך התיקים במהלך השיעורים. במקרה שהטלפון מצלצל או שתלמיד מתעסק עם מכשיר כמו טלפון, מצלמה, אייפוד בזמן השיעור, יוצא מן השיעור ויוזמנו הוריו לשיחה בבית הספר
יב. התלמידים יהיו אחראים על ציודם האישי בשיעור ובהפסקה. הנהלת בית הספר ממליצה לא להביא לבית הספר ציוד בעל ערך .       
יודגש כי צוות בית הספר אינו אחראי על ציוד אישי בעל ערך של באי בית הספר.      
כל הפרות המשמעת מדווחות ישירות לתוכנת המשו"ב. ריבוי הפרות משמעת (איחורים, היעדרויות בלתי מוצדקות, הפרעות) עלול לגרום להורדה בציון ההתנהגות ולרישום הערה מתאימה בתעודה.
אנו סמוכים ובטוחים כי כל באי ביה"ס – הורים, תלמידים, מורים – יצאו נשכרים משמירה על אקלים בית ספרי תרבותי וערכי המאפשר למידה נאותה.
ד. השתתפות בטקסים
השתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ בית ספריות הינה חובה והיא חלק מתוכנית הלימודים של בית הספר.
א. הנוכחות וההתנהגות בכל הפעילויות מחייבים ויש להקפיד עליהם.
ב. הפרת הכללים תגרור הרשמה במשו"ב, הורדה בציון ההתנהגות, הערה בתעודה, שיחת בירור ואף זימון הורים .
   
ה. שחרורים
יציאה מבית הספר במהלך יום הלימודים תהיה רק בליווי אחד ההורים, גם אחרי השעה 12:00. אין לעזוב את שטח בית הספר לפני גמר הלימודים הרשמי ללא אישור מחנכת הכיתה או רכזת השכבה. חל איסור על שהייה בבתי הספר היסודיים בשכונה.
תלמיד העוזב את ביה"ס ללא אישור, תירשם לו היעדרות ויזומן לשיחת בירור.
 
שחרור מחנ"ג
שיעורי חינוך גופני הם חובה ומזכים בציון בתעודת בית הספר, והינם תנאי לקבלת תעודת בגרות.
תלמיד שמסיבות רפואיות אינו יכול להשתתף בשיעורי חנ"ג, מתבקש להמציא אישורים רפואיים לבית הספר בכל שנה, ועליו להיות נוכח בכל השיעורים.
בית הספר אינו יכול לקחת על עצמו את האחריות להוציא תלמידים בעלי פטור משיעורי חנ"ג לטיולי בית הספר או לכל פעילות הדורשת מאמץ, אלא באישור רופא.
תלמיד פטור מחנ"ג חייב להגיש עבודה בנושא כדי להיות זכאי לתעודת בגרות.
ו. נסיעות וטיולים בארץ ובחו"ל
חל איסור מוחלט על נסיעה לנופש במהלך תקופת הלימודים. עפ"י חוזר מנכ"ל. תלמיד שייעדר, היעדרויותיו ייחשבו במניין המנות, לא תותרנה לו בחינות במועד ב', באם התקיימו בחינות בזמן זה והשלמת החומר הלימודי תהיה באחריות התלמיד.
ז. מבחנים ובחנים
תכליתם של המבחנים, הבחנים והעבודות להוות סיכום והערכת הישגי התלמידים בלימודיהם.
א. מס' המבחנים ו/או העבודות ייקבע בתחילת שנה"ל ויובאלידיעת התלמידים. בכל שליש יפורסמו מועדי המבחנים באתר בית הספר ובמשוב כדי שהתלמיד יוכל לתכנן את זמנו ולהגיע מוכן למבחן.
ב. לא תתקיים בחינה שאינה מופיעה בלוח המבחנים.
ג. לא תתקיימנה יותר מ- 3 בחינות בשבוע ולא יותר ממבחן אחד ביום.
ד. לתלמידים יימסר החומר עליו ייערך המבחן כשבוע לפנימועד הבחינה.
ה. בוחן נועד לצורך הערכה ובדיקת ידע של חומר שנלמד בשלושת השיעורים האחרונים ולבדיקת הכנת שיעורי בית. אין לתת בוחן כאמצעי ענישה.
ו. חובה על התלמיד לשמור על כל התקנות והנהלים הנוגעים להקפדה על טוהר הבחינות.
בשעת הבחינה יש לשמור על שקט מוחלט, ניתן לשאול את המורה רק ע"י הצבעה. אי שמירה או חשד לאי שמירה על טוהר הבחינה יגררו פסילת הבחינה. ציון הבחינה ייקבע כ- 0, ללא אפשרות לבחינה חוזרת, כמו כן יורד ציון ההתנהגות ותוכנס הערה בתעודה על אי שמירת טוהר הבחינות.
ז. אין להיבחן עם אוזניות. הטלפונים הניידים של כל התלמידים יימצאו בתיקים כבויים במהלך המבחן, והתיקים ירוכזו ליד הלוח. תיפסל בחינתו של תלמיד שייתפס מחזיק את הטלפון הנייד שלו או שהטלפון על השולחן מציץ מן הקלמר או מן הכיס. ציונו במבחן יהיה 0.
ח. אין להיעדר מבית הספר לפני מבחן באותו היום או יום לפני כן. במקרה של היעדרות מתוכננת, על התלמיד להצדיק את היעדרותו בפני המחנכת ו/או רכזת השכבה לפני המבחן. תלמיד הנעדר לפני בחינהללא הצדקה וללא אישור- בחינתו לא תיבדק.
ט. אחריותו של התלמיד הנעדר מבחינה לבקש מועד ב' בהתאם לנוהל המפורט מטה.
י. המבחן ייבדק ע"י המורה עפ"י אמות המידה שנקבעו על ידו מראש. המורה יעיר ויציין על גבי המבחן הערותיו והערכתו.
המבחנים יוחזרו לתלמידים עד שבועיים  לכל המאוחר מיום הבחינה.
יא. מורה רשאי להוסיף או להפחית מציון השליש של תלמידעד 10 נקודות על יחסללימודיו, על מידת ההשקעה ועל הכנת שיעוריבית.
יב. תלמיד המעוניין לערער על ציון המבחן או הבוחן יפנה תחילה אל המורה המלמד. אם תשובתו של זה לא סיפקה אותו, יפנה בכתב לרכז המקצוע.
ח. מבחני מתכונת ובגרות
א. יש להגיע למבחנים בתלבושת בית הספר. אין מועדי ב למבחני מתכונת.
ב. מועדי בחינות המתכונת ובחינות הבגרות יפורסמו מראש באתר בית הספר ובמשוב.
ג. בכל מקצוע תתקיים מתכונת אחת בלבד (פרט לתלמידים שהורשו לגשת למתכונת נוספת).
ד. ציונים שנתיים (מגן) יפורסמו במשו"ב 5 ימים לפני בחינת הבגרות.
ה. תלמיד המעוניין לערער על הציון השנתי, יעשה זאת על גבי טופס ערעור למחרת פרסום הציון, ויגיש את המכתב לרכז המקצוע עד למחרת בבוקר.
ו. משרד החינוך אינו מחייב לערוך בחינות מתכונת. על כן, תלמיד שלא הגיע לבחינת מתכונת שנקבעה, לא יוכל במועד נוסף.
 
 
 
    מדדי הערכה
מועד קיץ
 
מועד חורף
כל מקצוע יכיל 3 מדדי הערכה לפחות בכל שליש (2 מבחנים + בחנים / מבדקים).
כל מקצוע יכיל 6 - 8 מדדי הערכה עד מועד הבחינה (2 מבחנים חובה בכל המחצית+מתכונת))
 
    הרכב הציון השנתי (מגן)
מורכב מ- 70% ציון שנתי + 30% בחינות המתכונת
עוגת ההערכה לציון השנתי תפורסם ע"י כל צוות מקצועי בתחילת השנה ע"פ דרישות המקצוע ומורכבותו
 
 
 
 
ט. נוהל היבחנות חוזרת
תלמיד יהיה רשאי להיבחן במבחן חוזר אחד בלבד בכל שליש בשל היעדרות או לשם שיפור ציון. היבחנות חוזרת בגין היעדרות תינתן בהצגת אישור מתאים.
א. על התלמיד להגיש בקשה להיבחנות חוזרת על גבי טופס רשמי, שייקבל מהמחנך שלו, בצירוף האישורים הרלוונטיים עד לתאריך שייקבע ע"י הצוות החינוכי. התלמיד ימסור את הטופס החתום לרכז השכבה.
ב. המבחנים יועברו לרכז השכבה בצירוף שם התלמיד + שם המורה המלמד עד התאריך שייקבע ע"י לו"ז ביה"ס הכללי
ג. המבחנים יתקיימו בשבוע האחרון של תקופת המבחנים השנייה בשליש א' + ב' ובסיום תקופת המבחנים הראשונה בשליש ג'.
ד. התלמידים ייבחנו בכיתה עם מורה מצוות ההוראה הכולל, ולאו דווקא עם המורה המקצועי של כל תלמיד.
ה. בהיבחנות חוזרת לשיפור ציון – יילקח הציון הגבוה מבין השניים.
ו. תלמיד המרבה להעדר משיעורים ללא הצדקה ואינו ממלאאת חובותיו הלימודיות, תילקחממנו הזכות לתגבורים ומועדים חוזריםלמבחנים.
תלמיד שנרשם למועד ב' ולא הגיע למבחן ישוקלל לו הציון אפס. נוהל היבחנות חוזרת
* אין לצאת מהכיתה בסיום מבחן, אלא בתום השיעור
 
י. תלמידים בעלי התאמות לימודיות
במשו"ב, רשומות כל ההתאמות של התלמיד המאושרות על ידי משרד החינוך. באחריותם של התלמיד והוריו לעבור על ההתאמות, לבדוק את ההתאמות המופיעות במשוב, וכיצד הן ניתנות במהלך בחינות בית הספר או בחינות הבגרות ולהעיר הערות ליועצת. אי פנייה ליועצת תיחשב כהסכמה לכתוב .
את ההתאמה הכתבה לבוחן נייטרלי ( הכתבת תשובות לאדם שלא מבין את מקצוע הלימוד, בחדר נפרד במהלך בחינת הבגרות ), מקבלים אך ורק בבחינות בגרות ולא במבחנים בית ספריים.
 
יא. ניידות בין קבוצות לימוד/ רמות לימוד
* מבחני מעבר מרמה לרמה יתקיימו בתום כל שליש
* השתתפות במבחני המעבר מחייבת תיאום עם המורה המקצועי ורכז/ת המקצוע
* מעבר מקבוצה לקבוצה מחייב יידוע ההורים ע"י מכתב והעתק לתיק האישי + עדכון במנב"ס + עדכון רכז/ת השכבה.(באחריות רכז/ת השכבה).
יב. הפרת משמעת במהלך השיעור
א. פעם ראשונה- שיחה עם התלמיד, ברור פרטי האירוע וקבלת החלטות. עדכון מחנכ/ת הכיתה והערת מעקב במשו"ב.
* פעם שנייה- יידוע ההורים, עדכון המחנכ/ת והערת מעקב
* פעם שלישית- זימון ההורים לביה"ס לשיחה עם המחנכ/ת / רכז / הממונה/ המנהלת, בהתאם לנסיבות וקבלת החלטות להמשך. סיכום שיחה בתיק האישי (באחריות המחנכ/ת).
 
  
 
   
     
נסיון